รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1285
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-223
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ ผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขต (กระบี่ ลพบุรี-สุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.