รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1281
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-221
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ในรอบ 25 ปี (2520-2544) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.