รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1277
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2520
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ 25 ปี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520-2545)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.