รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1263
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.