รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1258
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.