รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1257
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2546 66 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.