รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1245
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2545
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี การศึกษา 2545 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกราคม 2545 พฤษภาคม 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.