รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1230
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี งานแผนงาน กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2546 (มิถุนายน 2546-พฤษภาคม 2547)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.