รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1229
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-206
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     Kasetsart University international Programs 2004  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.