รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1224
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน พ.ศ. 2546 –พฤษภาคม พ.ศ. 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.