รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1212
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการสู่ประชาชน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.