รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1207
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-196
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546 – 31 มีนาคม 2547 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1207.docclose windows.