รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0120
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2486
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     18 ต.ค. 45  
  รายการ     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2486  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0120.docclose windows.