รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1198
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-189
  ผู้บริจาค     กองแผนงาน
  วันที่บริจาค     23 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1198.docclose windows.