รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1196
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-12
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     22 ก.พ. 49  
  รายการ     ใบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของคุณศิริ ชมชาญ (2515)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.