รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1195
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1195/2549
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     22 ก.พ. 49  
  รายการ     นิสิตเก่าผลงานดีเด่น (ปกไม้สัก)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.