รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1191
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือพระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข มก. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1191.docclose windows.