รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1190
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2545
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือกัลยาณิวัฒนาสดุดี คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสขอพระราชทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1190.docclose windows.