รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1188
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักปราชญ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1188.docclose windows.