รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1186
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2536
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1186.docclose windows.