รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1184
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือดวงแก้วแห่งวรรณกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วรรณคดีไทย) 18 กรกฎาคม 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1184.docclose windows.