รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1183
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2544
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) พ.ศ. 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1183.docclose windows.