รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1182
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2540
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) 24 กรกฎาคม 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1182.docclose windows.