รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1180
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2548
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระผู้ทรงงานการพัฒนาสังคม พุทธศักราช 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1180.docclose windows.