รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1178
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2545
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) 18 กรกฎาคม 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1178.docclose windows.