รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1176
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2548
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสืออาหารประชาปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1176.docclose windows.