รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1166
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2539
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) 25-26 กรกฎาคม 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1166.docclose windows.