รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1151
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1151/2549
  ผู้บริจาค     คุณเทียบ โสภณ
  วันที่บริจาค     10 ก.พ. 49  
  รายการ     หัวเข็มขัด เกษตรศาสตร์ พร้อมสาย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.