รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1150
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-188
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     8 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือ ในความทรงจำ 6 รอบ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.