รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1149
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-187
  ผู้บริจาค     นายณรงค์ สุขปรีดี
  วันที่บริจาค     7 ก.พ. 49  
  รายการ     สำเนาหนังสือ ศิษย์เก่า มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 2547  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.