รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1148
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-160
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     6 ก.พ.49  
  รายการ     วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1148.docclose windows.