รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1146
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-35
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     CD ทำเนียบนิสิตเก่า มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1146.docclose windows.