รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1139
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-184
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     เอกสาร ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.