รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1132
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2535
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498 - 2535  
  จำนวน     18  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1132.docclose windows.