รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1130
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2545
  ผู้บริจาค     ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1130.docclose windows.