รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1129
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2528
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ ข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.