รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1127
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-176
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือวารสารไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 95 กรกฎาคม – กันยายน 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1127.docclose windows.