รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0112
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-3
  ผู้บริจาค     ดร.วิโรจน์ ถิรคุณโกวิท
  วันที่บริจาค     16 ก.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ WHERE THE WEST BEGINS AMERICA’S PLAINS & PRAIRIES KAREN KENT  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.