รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1117
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2548
  ผู้บริจาค     ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
  วันที่บริจาค     23 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ “ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1117.docclose windows.