รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1110
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-101
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     15 พ.ย. 48  
  รายการ     สมุดจดงานของนิสิต มก.  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1110.docclose windows.