รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1106
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-100
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 48  
  รายการ     สมุด lab บักเตรีวิทยา 201 (2499)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1106.doc



close windows.