รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1100
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1100/2548
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     30 ก.ย. 48  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.