รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1095
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-32
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     23 ก.ย. 48  
  รายการ     ภาพข่าวงานพิธี “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเปิดสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.