รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1078
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-149
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     18 ก.ค. 48  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1078.docclose windows.