รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1077
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-90
  ผู้บริจาค     กองแผนงาน
  วันที่บริจาค     4 ก.ค. 48  
  รายการ     แบบแปลน ปรับปรุงอาคารสัตวบาล เพื่อการเรียนการสอน  
  จำนวน     24  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.