รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1076
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-148
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     4 ก.ค. 48  
  รายการ     วารสาร ของชมรม มก.อาวุโส  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1076.docclose windows.