รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1075
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1075/2548
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     4 ก.ค. 48  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 65  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1075.docclose windows.