รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1071
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-146
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     21 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือพิมพ์ ฟางข้าว ฉบับเบิกโรง คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.