รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1070
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-145
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     21 มิ.ย. 48  
  รายการ     วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1070.docclose windows.