รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1067
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-142
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     21 มิ.ย. 48  
  รายการ     วารสาร พระพิรุณ ฉบับสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวันเกษตรแห่งชาติ 2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.